X
X
Back to the top
X

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1  Dragonfish tattoo’s: Eenmanszaak, gevestigd te Almere, Jozef Israelslaan 169. ingeschreven bij KvK 57878242.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Dragonfish tattoo’s tot het laten aanbrengen van een tatoeage en/of permanent make-up of aan wie Dragonfish tattoo’s producten of diensten levert. 1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Dragonfish tattoo’s en Opdrachtgever tot levering van
producten of diensten, het maken van een tekening, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dragonfish tattoo’s en Opdrachtgever, waarbij Dragonfish tattoo’s als dienstleveraar optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Dragonfish tattoo’s worden afgeweken.

2.2 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Dragonfish tattoo’s aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Dragonfish tattoo’s gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever worden aan Dragonfish tattoo’s verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Dragonfish tattoo’s tot het aanbrengen van een tatoeage. verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Dragonfish tattoo’s aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Dragonfish tattoo’s tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Dragonfish tattoo’s of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Dragonfish tattoo’s te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Dragonfish tattoo’s brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger. Wel vanaf 16 jaar vergezelt en ondertekend door 1 ouder en een kopie van hem of haar legitimatiebewijs.

3.6 Dragonfish tattoo’s behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol, en mag te allen tijde de opdrachtgever weigeren te behandelen.

3.7 Dragonfish tattoo’s heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Dragonfish tattoo’s het recht de Opdracht te weigeren.

3.8 Dragonfish tattoo’s behoudt het recht opdrachten te weigeren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Dragonfish tattoo’s erkent Opdrachtgever dat Dragonfish tattoo’s een inspanningsverbintenis heeft.  Dragonfish tattoo’s zal zich naar beste kunnen inspannen om het hoogst beoogde resultaat te bereiken. Dragonfish tattoo’s kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.(maar zet zich daar 100% voor in) Dragonfish tattoo’s is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan Dragonfish tattoo’s dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Dragonfish tattoo’s aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Dragonfish tattoo’s voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, evenals Dragonfish tattoo’s ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie. Binnen een redelijke termijn van 4 weken.

4.4 Dragonfish tattoo’s bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

4.6 Dragonfish tattoo’s is niet aansprakelijk voor verminkingen nakoming van het niet naleven van de nazorg voor de tatoeëring waardoor de opdrachtgever zelf verantwoording draagt de nazorg correct na te komen en verminkingen en/of ontstekingen tegengaat.

4.7 In het geval van een vertrouwensbreuk is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de eventuele door hem/haar geleden schade.

4.8 Na het plaatsen van de tatoeëring  is Dragonfish tattoo’s niet aansprakelijk bij aanzien van extreem sport of afslanken, waardoor blijkt dat de tatoeëring anders oogt dan oorspronkelijk.

5. Garantie

5.1 Dragonfish tattoo’s gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen. En werkt volgens de hygiëne richtlijnen van de GGD.

5.2 Bij alle handelingen wordt gewerkt volgens de richtlijnen LVHV (Landelijke Centrum Hygiëne en Veiligheid)

5.3 Dragonfish tattoo’s wordt regelmatig gecontroleerd door de GGD en is vergunninghouder.

5.4 Opdrachtgever Moet binnen 4 weken de klacht melden. Tussen de 6 en 8 weken kan deze dan kosteloos worden bijgewerkt. Na 8 weken vervalt de garantie op het kosteloos herstellen of bijwerken van de tatoeage.

6. Toepasselijk recht.

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, evenals op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Dragonfish tattoo’s en opdrachtgever, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de competente rechter van de rechtbank te Lelystad, behoudens indien Dragonfish tattoo’s als eisende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon – of vestigingsplaats van opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage door Dragonfish tattoo’s is te allen tijde op eigen risico, dit staat tevens vermeld op het verplicht in te vullen toestemmingsformulier.

9. Overige

9.1 Een cadeaubon is één jaar geldig na datum van afgifte. Een cadeaubon wordt nooit in geld uitgekeerd.

9.2 Bij het maken van een afspraak kan er een aanbetaling gevraagd worden van 25%. Deze wordt verrekend met de prijs van de door u uitgekozen tatoeage. Als u een grote tatoeage laat plaatsen waarvoor meerdere sessies nodig zijn betaald u per afspraak een afgesproken bedrag aan. Bij het reserveren van een afspraak wordt hiervoor €25 in rekening gebracht. Deze kunnen doormiddel van een Tikkie worden voldaan. Deze wordt tevens in mindering gebracht bij het plaatsen van de tatoeage.

9.3 Bij het niet nakomen van de afspraak of  zonder tenminste 24 uur van tevoren af te bellen, vervalt de aanbetaling en kan het resterende bedrag bij u in rekening gebracht worden.

9.4 Na plaatsen van de tatoeage wordt altijd een foto gemaakt om het behaalde resultaat vast te leggen.

Om een tatoeage  te laten plaatsen wordt u gevraagd deze voorwaarden te ondertekenen voor akkoord.

Prijswijzigingen en schrijffouten zijn voorbehouden.